Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete pravidla ochrany osobních údajů.

 

Kdo je správce osobních údajů?

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem Vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno „správce“, rozumí se tím Helena Krátká, se sídlem Smetanova 789, Lysá nad Labem, PSČ 289 22, IČ: 61411213. Kontaktovat mě můžete na uvedené adrese, e-mailu helenakratka@seznam.cz nebo telefonu +420 739 510 413. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím, vyřídím obratem, v nejkratší možné době. Jako správce osobních údajů jsem se podle zákona registrovala u Úřadu pro ochranu osobních údajů a mé registraci bylo přiděleno číslo 00069187.

 

Jakých osobních údajů se pravidla týkají?

Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.helenakratka.cz nebo www.eft-terapie.cz, pokud vyplní některý z formulářů na těchto webových stránkách. Při stažení dokumentů zdarma z webových stránek jde o e-mailový kontakt a křestní jméno, případně příjmení. Při objednávce placených produktů jde o jméno, příjmení nebo obchodní firmu, adresu, e-mailový kontakt, IČO, DIČ a telefonní spojení. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých klienty správce, kterým správce poskytuje poradenské služby. Všichni, kdo poskytnou osobní údaje, jsou dále v textu označováni i jako „subjekty údajů“. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů při poskytování poradenských služeb závisí na charakteru požadované poradenské služby a v případě, že by subjekt údajů neposkytl osobní údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí poradenské služby, mohlo by dojít k tomu, že by poradenská služba nemohla být poskytnuta.

 

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí poradenských služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči Vám, tj. k dodání objednaného produktu a související komunikace a k odpovědnému poskytování poradenských služeb, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Vážím si Vaší důvěry a těší mě Váš zájem o mé poradenské služby a produkty. Ráda bych Vám i v budoucnu přibližovala veškeré techniky osobního rozvoje pro běžný život a informovala Vás o nových článcích na blogu, nových produktech a poradenských službách. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z Vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a e-mailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když mi to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na moji adresu, uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané e-mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části e-mailu. Jen pro úplnost uvedu, že obchodní sdělení zasílaná e-mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abych Vám zasílala informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem. Databáze jsou vedené podle jednotlivých produktů, které jste si stáhli zdarma či zakoupili.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozích dvou odstavcích je podle zákona možné bez Vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z produktů nebo jsem Vám poskytla poradenskou službu, zjednodušeně, jste-li mými klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas, pak Vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiním pouze v případě, že půjde o takovou nabídku, o níž budu přesvědčená, že Vám může přinést významnou hodnotu či prospěch.

Pokud si pouze stáhnete některý z produktů zdarma, pak mohu Vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb zasílat pouze s Vaším souhlasem. Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma.

 

Kým a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům. Bezpečnostní opatření se vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Helena Krátká používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje Vámi poskytnuté jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je Vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů.

Informace o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů Vám obratem sdělím, pokud o to požádáte písemně klasickou formou či e-mailem.

 

Cookies

Správce používá na svých webech cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet a upravovat webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého přístroje Počítače, mobilu atd.) navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem přístroji. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.